Партньори

 DSS-Ст.ЗАГОРА

БИГА - СОД

Качествени системи за сигурност

Инструкция за експлоатация на алармена система DSC

Инструкция за експлоатация на алармена система ESPRIT

Инструкция за експлоатация на алармена система SPECTRA 

 1. ВКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА ПОД ОХРАНА:
  Преди да се включи системата под охрана трябва всички врати и прозорци да са затворени и да няма движение в охраняемите зони. В момента на набиране на кода , трябва да свети зелен светодиод /Ready/. Aкo сте набрали правилно Вашия код зеления светодиод /Ready/ мига и червения /Armed/ светва постоянно и клавиатурата издава накъсан звук за потвърждение

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте допуснали грешка при въвеждането на кода клавиатурата издава продължителен звук /отхвърляне/ , червеният светодиод Armed не засветва. Грешката се изчиства с бутон CLEAR и въвеждате отново кода.

 2. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА:
  При влизане през входната врата , клавиатурата започва да издава звук , който е предупреждение , че трябва бързо да се въведе личния код.Ако след изключване на системата свети бутон Memori , това означава , че във ваше отсъствие е имало Аларма .Преглед на Алармите става чрез натискане на бутон Memory . Изчистване на паметта се извършва с бутон Clear.

 3. ПРЕГЛЕД НА ПРОБЛЕМИТЕ:
  Когато има технически проблем светва бутон TRBL. Натиска се TRBL и засветва някой цифров бутон.
 4. 1 – слаб акумулатор 6 – претоварен изход AUX BYP – загубен модул
  2 – слаби батерии безжични уст-ва 7 – неосъществена комуникация по ТЛФ MEM –загубена връзка с безжичен модул
  3 – няма 220V 8 – неточен часовник TRBL - загубена клавиатура
  4 – проблем в сирената 9 - темпер
  5 – претоварен изход на сирена STAY – проблем пожарна зона  
 5. ПРЕПРОГРАМИРАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОД И НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КОДОВЕ:
  Въвеждайте режим “Програмиране”. Натиснете [ENTER] + главен потребителски код.” Чува се звук “потвърждение и клавиш [ENTER] започва да мига , показвайки , че панелът е в режим на “Въвеждане на адрес” на главен потребителски код .Натиснете адреса на Главния потребителски код – в случая [000] . Чува се звук “Потвърждение” . Клавиш [ENTER] започва да свети непрекъснато , показвайки , че системата е в режим “Въвеждане на данни” . Въведете новия код + [ENTER] .Чува се звук “Потвърждение” и системата се връща в режим “Въвеждане на адрес”, [ENTER] започва да мига.Сега можете да въведете и адреса на останалите кодове , т.е. [001] до [048] .За програмиране на кодове , или да излезете от режим “Програмиране” натискате [CLEAR].
  Пример:
  [ENTER] [Главен потребителски код] [000] [Нов главен потребителски код] [ENTER] [CLEAR].
  [ENTER] [Главен потребителски код] [001 - 048] [Нов потребителски код] [ENTER] [CLEAR].

 6. ИЗТРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОДОВЕ:
  [ENTER] [Главен потребителски код] [001 - 048] [FORCE][FORCE][FORCE][FORCE][ENTER] [CLEAR].

 7. СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА:
  [TRBL][8][ЧАС,МИНУТИ] [ENTER] [CLEAR]
  час и минути се въвеждат с по две цифри.


ФИКСИНГ на БНБ
1.95583
1.78419
2.65973